sesungguhnya setiap penulisan yang dipaparkan di ruangan ini hanyalah sekadar untuk renungan bersama....

Wednesday, December 8, 2010

SUARA ALTERNATIF (mStar Online)

Rabu Disember 8, 2010

LEDAKAN ICT BOLEH MENDATANGKAN TEKNOSTRES KEPADA PARA GURU

GURU yang berinovatif serta berkualiti adalah pemangkin kecemerlangan pendidikan dan hakikat ini telah menagih perubahan di kalangan guru dalam merealisasikan hasrat dan aspirasi sistem pendidikan negara dalam melahirkan generasi yang serba boleh sejajar dengan zaman permodenan.

Lantaran itu, pelbagai tuntutan telah dibuat ke atas guru dan menyebabkan tanggungjawab yang diamanahkan seakan menjadi satu bebanan kepada mereka. Hari ini, para guru terpaksa berhadapan dengan kadar perubahan dalam dunia pendidikan sehingga wujudnya bebanan yang keterlaluan.

Satu perkembangan yang amat ketara dalam dunia masa kini apabila berlakunya ledakan teknologi maklumat hari demi hari. Dengan adanya kemajuan dalam telekomunikasi, komputer yang dihubungkan dengan jaringan Internet telah membolehkan banyak maklumat diperolehi dengan cepat.

Inovasi dalam teknologi maklumat ini dapat menyebarkan segala maklumat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Negara yang kini sedang menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan semasa dari segi dalaman dan luaran akibat daripada kesan globalisasi, libralisasi dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology, ICT) yang sekaligus akan memberi impak yang ketara terhadap sistem pendidikan negara.

Memandangkan ICT merupakan penentu utama dalam proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai, usaha demi usaha telah dipergiat untuk mengarusperdanakan akses kepada perkhimatan dan kemudahan secara meluas serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT dalam semua aspek kehidupan.

Penggunaan ICT di sekolah telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pengetahuan dan kemahiran serta kemudahan dan kekangan di sekolah. Namun, beberapa kajian telah menunjukkan bahawa kepercayaan guru berkaitan penggunaan teknologi dalam kerja-kerja seharian mereka di sekolah merupakan faktor penentu dalam kemampuan guru mengintergrasikan teknologi tersebut.

Para guru juga masih berada pada tahap perlu belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi.

Dalam konteks ini, tidak semua guru boleh menerima atau mengikuti perubahan sesuatu teknologi dengan hati yang terbuka. Sudah tentu ada di kalangan mereka yang sukar untuk menerima teknologi baru di persekitaran mereka dan menyebabkan mereka mengalami teknofobia. Selain itu, ia juga mungkin disebabkan kerana mereka telah serik, takut, atau fobia daripada menggunakan teknologi.

Perasaan takut, bimbang, rungsing, serik, atau fobia ini merupakan antara impak negatif teknologi ke atas tindakan, fikiran, tingkahlaku, dan fisiologi badan individu dan menurut sarjana Rosen dan Weil (1997) melalui bukunya yang bertajuk “Coping with technology at work, home and play” ianya adalah petanda kepada gejala berlakunya teknostres.

Pada peringkat awal, istilah khusus yang menunjukkan tekanan akibat teknologi dirujuk sebagai teknofobia (technophobia), siber fobia (cyberphobia), komputer fobia (computerphobia), kebimbangan komputer (computer anxiety), tekanan komputer (computer stress), dan juga perubahan sikap negatif terhadap komputer.

Istilah teknostres hanya mula diperkenalkan oleh sarjana Brod pada tahun 1984 di dalam bukunya yang bertajuk “Technostress: The Human Cost of The Computer Revolution.” Teknostres merupakan satu penyakit adaptasi moden yang disebabkan oleh ketidakupayaan seseorang individu untuk menampung keperluan teknologi komputer terkini dengan cara yang sihat dan betul.

Dalam usaha memperkukuhkan asas bagi pencapaian yang memberangsang berasaskan pengetahuan, penggunaan teknologi secara strategik menjadi semakin penting selaras dengan tumpuan negara ke arah pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi seperti mana yang dinyatakan dalam RMK9/RMK10 sebelum ini.

Usaha giat dijalan untuk merapatkan jurang digital dan memperluaskan rangkaian komunikasi bagi memastikan akses kepada perkhidmatan dan maklumat yang lebih setara di kalangan para pengguna. Kebiasaannya keberkesanan terhadap penggunaan teknologi maklumat adalah bergantung kepada keterbukaan warga pendidik dalam penerimaan teknologi maklumat sebagai elemen pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan oleh mereka.

Warga pendidik contohnya guru yang menjadi nadi dan tulang belakang dalam menjana keberkesanan pendidikan secara keseluruhan. Jika dahulunya kurang guru di Malaysia menggunakan Internet, tapi kini bilangannya yang mengakses ke Internet sudah semakin meningkat malahan ada di antara mereka menganggap bahawa teknologi maklumat merupakan sesuatu yang perlu untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka.

Perkembangan pesat dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan pendidikan merupakan satu landasan yang cerah untuk menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa teknologi juga mampu mendatangkan kesan negatif kepada individu dan menyebabkan berlakunya teknostres.

Para sarjana juga menyatakan bahawa teknologi telah menjadi keperluan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setelah mencapai di satu tahap yang maksimum, ia boleh menyebabkan timbulnya satu penyakit atau kebimbangan terhadap teknologi dalam kehidupan masyarakat moden baik di tempat kerja, di rumah, atau berada di persekitaran sosial. Faktor inilah yang dikenali oleh para sarjana psikologi sebagai tekanan akibat teknologi atau teknostres.

Teknostres disifatkan sebagai reaksi individu terhadap teknologi dan bagaimana individu tersebut berubah akibat daripada pengaruh teknologi yang dihadapi atau juga yang berada sekeliling mereka. Individu tersebut biasanya berubah dari segi luaran dan dalaman akibat daripada teknologi dan biasanya perubahan ini bersifat negatif terhadap fizikal, sosial, dan emosi seseorang.

Kesan daripada teknostres sudah pasti akan menjejaskan imej dan reputasi sesebuah sekolah apabila para guru yang merupakan mekanisme saluran penyampaian ilmu mengalami gejala ini pada tahap yang tinggi. Oleh itu, pihak berkuasa perlu fikirkan satu jalan penyelesaian dalam mengurangkan atau mencegah daripada gejala ini menjadi semakin kronik sehinggakan boleh menjejaskan prestasi bakal-bakal peneraju negara.

Sesungguhnya perlu diingatkan di sini bahawa sesiapa sahaja yang menggunakan teknologi, pasti akan mengalami teknostres dalam diri mereka secara disedari mahupun tidak.

No comments:

Post a Comment